Tash Sultana - The Greek

Photo: Dara Munnis. @daramunnis